support Hỗ trợ trực tuyến
support Tìm kiếm
support Chúng tôi trên facebook
support Video nông nghiệp
support Quảng cáo

PHÂN DAI (vượt chồi,tăng rễ)

Giá: Liên hệ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LOẠI DAI PHUN TƯỚI BÓN GỐC PHUN TƯỚI BÓN GỐC PHUN TƯỚI BÓN GỐC PHUN TƯỚI BÓN GỐC
số lượng(kg/1000m3/lần) 1) 1kg 1) 2 - 3kg 4 - 6 kg 10 kg 4 - 6 kg 0,5-0,8kg/gốc/vụ 100- 300g 6-8kg
2) 3 - 5kg 2) 8 - 10kg
lượng nước 300-500 theo đất 300-500 theo đất 400 - 600 theo đất 100 theo đất
thời gian (ngày/lần) 7-10(ngày/lần) 10-15(ngày/lần) 30(ngày/lần) 45 lần/vụ 30 ngày/vụ 4-5lần/vụ theo cây 10-15 ngày/lần
cách thực hiện hoà tan,phun tưới bón gốc tưới gốc/tưới tán bón gốc tưới gốc/tưới tán bón gốc tưới nhỏ giọt,tưới phun bón gốc
Ghi chú DAI đập đặc,DAI cao cấp DAI bón gốc DAI đập đặc,DAI cao cấp DAI bón gốc DAI đập đặc,DAI cao cấp DAI bón gốc DAI đập đặc,DAI cao cấp DAI bón gốc